Zero Zone

ZERO ZONE ZBE

Àrea, normalment circumscrita a una zona àmplia dins de la ciutat o fins i tot a la ciutat sencera, en la qual l’accés a determinats vehicles està restringit, permetent-se només l’entrada d’aquells vehicles que compleixen els millors estàndards d’emissions.

En algunes ocasions, els vehicles que superen determinat nivell d’emissions han de pagar un peatge d’entrada a la Zona de Baixes Emissions.

Avantatges:

 • Reduir el trànsit rodat en l’espai urbà.
 • Protegir la salut de la ciutadania i millorar la qualitat de l’aire.
 • Millorar la sostenibilitat urbana.
 • Fomentar l’ús del transport públic.
 • Disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica.
 • Actuar en l’espai públic per a avançar cap a una mobilitat sostenible, segura i neta.

La Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, estableix en el seu Article

14 que fa referència a la “Promoció de la mobilitat sense emissions”, la implantació obligatòria de

Zones de Baixes Emissions en els municipis que superen els 50.000 habitants abans de 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf

Pavapark, com a consultora i gestora de Projectes de Mobilitat, ofereix solucions per a Zones de Baixes Emissions adaptades a diferents necessitats. Realitzem la gestió completa dels Projectes de Zones de Baixes Emissions.

 1. Sistema distribuït de cambres en la ZBE.
 2. Parametritzable segons el nombre de vies.
 3. Control amb LPR i fotografia de context.
 4. Funcionament manera dia i manera nit.
 5. Integració amb distintiu ambiental de DGT.
 1. Llistes blanques de matrícules.
 2. Plataforma de gestió.
 3. Control con calendaris.
 4. Integració amb sistemas de tercers.
 5. Sistema de tramitació de sancions