La nostra visió de la Smart City

Pavapark treballa en el disseny intel·ligent l’entorn urbà en benefici de la ciutadania. En aquest sentit, aplica la tecnologia més avantguardista de manera integral per aconseguir una mobilitat amb les següents característiques:

 

  • Que recuperi l’entorn urbà per al ciutadà, principal protagonista i beneficiari de la configuració de la ciutat i dels seus serveis.
  • Que integri els diferents col·lectius que conformen la ciutadania, prestant especial atenció als més vulnerables.
  • Que sigui sostenible en el temps i respectuosa amb el medi ambient, afavorint la reducció d’emissions de CO2 i l’ús d’energies renovables, amb la vista posada en la perdurabilitat dels dissenys i propostes planificades.

 

En definitiva, una mobilitat a el servei de l’ciutadà que sigui realment eficient, intel·ligent i segura, utilitzant les tecnologies disponibles per fer front de manera eficient als reptes i desafiaments globals i locals als quals s’enfronten les ciutats d’avui.

Solucions Smart City

MOBILITAT

INFORMACIÓ PER AL CIUTADÀ

MEDI AMBIENT I ENERGIA

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER MUNICIPIS

Solucions Mobilitat

Smart Parking

Les nostres solucions de Control de l’ocupació i de l’estacionament en Pàrquing Off Street milloren l’experiència dels gestors de l’aparcament i dels ciutadans.

Guia als usuaris fins a les places lliures de forma fàcil i ràpida, el que es tradueix en la reducció de congestions, pol·lució i per tant una major satisfacció dels conductors i ciutadans.

Guiat places lliures
App Mòbil
Estadístiques ocupació
parking-paes

Control d'accés a zones restringides

Mitjançant les nostres solucions de control d’accessos és possible tenir informació en temps real sobre el trànsit de vehicles o persones, ja sigui en una via pública, una zona restringida com un monument o un edifici. Captació de matrícules mitjançant càmeres, sistema de centralització (NVR) per a la gravació de vídeo, processat i anàlisi, administració remota, etc.

Càmeres
Sistema centralització
Plataforma professional

Pas de vianants intel·ligent

Sistema Intel·ligent de monitorització i senyalització dels passos de vianants. És una nova mesura en la millora de la senyalització del municipi que augmenta de manera signicativa la seguretat viària de l’vianant i els conductors.

Detecció vianants
Llums advertència
Major seguretat

Seguretat viària

Sistema d’enllumenat intel·ligent que permet regular la intensitat de la il·luminació en funció de l’ús de la via, proporcionant així una major eficiència energètica en els moments en què la màxima il·luminació de la mateixa no és necessària.

Addicionalment, l’equip incorpora un detector de presència a partir de el qual realitza la regulació intel·ligent de la via controlada, monitoritzant en tot moment tant l’ús com el consum de les lluminàries en què s’instal·la. La configuració, així com l’anàlisi de les dades generades es realitza des d’una plataforma cloud centralitzada de gestió.

Detecció presència
Il·luminació intel·ligent
Estalvi consum

Smart Park and Ride

Estacionaments per a automòbils situats en la perifèria de ciutats generalment grans, i creats amb la finalitat d’encoratjar als conductors a aparcar en ells els seus vehicles i accedir al centre mitjançant el transport públic.

El P & R, a més de ser un centre d’intercanvi modal entre el vehicle privat i el transport públic (metre, tren, bus,…) també pot ser-ho amb altres opcions de transport personal alternatives al vehicle privat (bicicletes, patinets, cotxes compartits,…)

Redueix les congestions
Redueix els temps de desplaçament
Redueix la contaminació

Zero Zone - ZBE

Àrea, normalment circumscrita a una zona àmplia dins de la ciutat o fins i tot a la ciutat sencera, en la qual l’accés a determinats vehicles està restringit, permetent-se només l’entrada d’aquells vehicles que compleixen els millors estàndards d’emissions. 

En algunes ocasions, els vehicles que superen determinat nivell d’emissions han de pagar un peatge d’entrada a la Zona de Baixes Emissions.

Redueix el trànsit
Fomenta l'ús del transport públic
Disminueix la contaminació

Solucions informació a l'ciutadà

Punt d'informació intel·ligent

La pantalla de senyalització intel·ligent busca trencar amb la bretxa tecnològica digital desigual existent entre la població, oferint la informació del municipi per a la ciutadania per un canal diferent a el de les aplicacions mòbils i les pàgines web.

Pantalla tàctil
Interfície intuïtiva
Informació
Infografia_marquesina_c

Control i gestió d'instal·lacions esportives

El sistema intel·ligent de control d’accés i gestió d’instal·lacions esportives permet monitoritzar l’ús realitzat de les instal·lacions per part dels ciutadans en temps real juntament amb el consum energètic de les mateixes i l’automatització de determinades accions relacionades amb els sistemes d’il·luminació. A més a permet programar alarmes per detectar funcionaments anòmals dels circuits gestionats pel sistema.

Plataforma Cloud
Automatització
Monitorització
acceso_instalaciones_c

App ciudad

Aplicació mòbil orientada a informar l’usuari de temes del seu interès relacionats amb la ciutat i el seu entorn.

Diversos perfils en funció dels interessos: ciutadà o turista.

App Mòbil
Interfície intuïtiva
Informació
Infografia_app_Ciudad_p

Medi ambient i energia

Mobilitat elèctrica

Instal·lació, gestió i integració de Punts de Recàrrega per a Vehicles Elèctrics: PAVAPARK – PRVE.

App Moviltik

Pagament via app, reserves ...

Beekpark

Control i gestió

Integració

Principals fabricants

medioambiente

Gestió de la qualitat mediambiental

L’objectiu principal d’aquest component és la instal·lació d’un sistema de monitorització que permeti, tant el mesurament de la qualitat de l’aire, com el nivell de soroll per poder determinar la qualitat mediambiental del municipi.

Qualitat de l'aire
Contaminació acústica
Monitorització
calidad_aire_c

Solucions tecnològiques per a municipis

Beepark

La Plataforma de Gestió BeePark integra la informació dels serveis de mobilitat gestionats al municipi per proporcionar el conjunt d’agents implicats (administració i ciutadà) una solució global de gestió i visualització dels diferents serveis municipals.

Sistema centralitzat
Estadístiques
Gestió eficient
prve_gestion_c

AccésPark

Sistema per al control remot d’accés de vehicles a recintes tancats mitjançant anàlisi de vídeo i reconeixement automàtic de matrícules.

Càmeres
Control d'estoc
Registre i control d'accessos
panel pavasal

Clara

Plataforma web de sensat, anàlisi i representació de diferents sistemes d’adquisició de dades desplegats per la ciutat, orientat a el coneixement de l’entorn municipal com a complement per a la presa de decisions.

Implementa els principals protocols de comunicacions IOT per proporcionar màxima compatibilitat amb diferents fabricants assegurant la reducció dels temps d’integració de nous sistemes de sensat.

Quadres de comandament
Geoposicionament
Explotació de dades
Mapa

Manager Control Plus

Sistema integral complet de l’procés de gestió de Servei de l’Estacionament Regulat, incorporant tant l’APP de Controlador com l’Aplicació web de Gestió de Denúncies.

App Mòbil
Mode adveració
Gestió de denúncies
Manager

Moviltik

L’aplicació mòbil Moviltik implementa funcionalitats relacionades amb la mobilitat a la ciutat, proporcionant així a l’ciutadà la gestió de diferents serveis des d’una única aplicació.

App Mòbil
Pagament via app
Punts de recàrrega
Moviltik se Implanta en Alicante

Moviltow

Moviltow és un sistema de gestió de recursos i atenció a incidents orientat principalment a el servei de retirada de vehicles en la via pública. El sistema consta d’un servidor web de gestió per a ús per part de l’gestor de el servei juntament amb una aplicació mòbil utilitzada pel conductor de grua.

La comunicació entre el servidor web i l’aplicació mòbil es realitza en temps real, permetent conèixer en tot moment l’estat d’execució de cada un dels incidents gestionats.

App Mòbil
Gestió de flota
Gestió d'incidències
Grua-Valencia

Web polígons industrials

Portal WEB per oferir una finestra a l’ciutadà dels serveis necessaris per a la dinamització, millora d’imatge i difusió dels Polígons Industrials. Desenvolupament i posada en marxa creant una estructura que podrà evolucionar amb el temps d’acord a la tecnologia disponible i les necessitats de el sector.

Portal Web
Millora la relació amb els clients
Millora la visibilitat de l'polígon
Web pinules

SmartCar

Sistema d’altes prestacions per a la detecció de vehicles buscats o en situació irregular. Especialment dissenyat i capacitat per a realitzar lectures de matrícules en temps real a banda i banda de la carretera mentre circula de forma habitual.

Lector de matrícules automàtic
Integrable amb bases de dades
Dotat amb GPS intern
smartcar-5