RSC

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

El nostre model de RSC es compon de 4 elements essencials, concebuts d’una manera coordinada: responsabilitat empresarial, amb les persones, la societat i el medi ambient.

Responsabilitat empresarial
Pavapark es caracteritza per una activitat empresarial basada en l’estabilitat i continuïtat en el temps del seu model de negoci. És conscient de la gran importància i impacte que suposa el compliment de les seues obligacions sobre l’estat de benestar, per la qual cosa la cautela en l’anàlisi de la diversificació del risc, juntament amb la innovació en serveis i l’estabilitat en l’ocupació, són els seus principals senyals d’identitat. A més, Pavapark subscriu el codi ètic que regeix en totes les empreses del Grup.

Responsabilitat amb les persones
L’empresa assumeix com a responsabilitat pròpia l’incentivar la motivació i compromís del seu equip, buscant el seu desenvolupament professional i benestar personal.
L’empresa assumeix com a responsabilitat pròpia l’incentivar la motivació i compromís del seu equip, buscant el seu desenvolupament professional i benestar personal. com a mostra del compromís de l’empresa.

Pavapark Mobilitat, S.L., ha percebut durant l’any 2019, ajudes o subvencions, de l’Administració Autonòmica Valenciana, segons el que es disposa en la Resolució de 28 de desembre de 2018, provinents de l’entitat Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació), per al foment de la contractació en pràctiques de les persones desocupades pertanyents a determinats col·lectius vulnerables (exp. *ECOVUP 2019/11/46) per import de 10.710 euros.

Pavapark Mobilitat, S.L., ha percebut durant l’any 2020, ajudes o subvencions, de l’Administració Autonòmica Valenciana, segons el que es disposa en la Resolució de 30 de desembre de 2019, provinents de l’entitat Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació), per al foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per import de 51.870 euros (exp. ECOVUL/2020238/46).

Pavapark Mobilitat, S.L., ha percebut durant l’any 2020, ajudes o subvencions, de l’Administració Autonòmica Valenciana, segons el que es disposa en la Resolució de 30 de desembre de 2019, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació per al foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per import de 47.880 euros (exp. ECOVUL/2020/474/03).

Responsabilitat amb la societat
Des del Grup Pavasal es promou l’intercanvi de coneixement entre el món de l’empresa i altres col·lectius com a Universitats i Associacions. El grup és membre del Patronat de ADEIT (UVEG), promou l’Aula Pavasal de “Enginyeria i societat” (UPV) i la Càtedra de Gestió de les Organitzacions i Lideratge (UCV).

Responsabilitat amb el medi ambient
A més de posseir el certificat ISO 14.001, *Pavapark promou l’eficiència energètica en les seues instal·lacions (tant pel disseny de les mateixes com per la tecnologia de les lluminàries), incorpora punts de càrrega de vehicles elèctrics en els seus aparcaments i incentiva la recollida selectiva de residus.