Pas de vianants intel·ligent

Sistema Intel·ligent de monitorització i senyalització dels passos de vianants. És una nova mesura en la millora de la senyalització del municipi que augmenta de manera significativa la seguretat viària de l’vianant i els conductors.

L’objectiu principal d’aquest component és la seguretat viària. Els requeriments d’instal·lació són mínims, podent alimentar el sistema des del punt de llum més proper (xarxa d’enllumenat públic o pròpia alimentació de l’semàfor instal·lat a la via).

Es facilita el pas a vianants amb dificultats físiques minimitzant d’aquesta manera el risc d’atropellaments. Innovació per al desenvolupament de la seguretat viària a les Ciutats Intel·ligents.

El sistema compleix diverses funcions, entre les que destaquen:

  • Il·luminar l’inici i fi de pas mitjançant plaques de LED blanc en el paviment o amb balises i senyalització que s’il·lumina en el moment que detecta un vianant disposat a creuar.
  • Advertir el conductor de la presència d’un vianant.
  • Il·luminar la senyalètica vertical de pas de vianant.
  • Incorporen LEDs vermells perquè sigui més visible el pas de vianant en hores de més il·luminació natural.

En definitiva, aquest sistema s’incrementa de manera notable la seguretat al vianant.

El sistema permet modificacions i ampliacions a futur, facilitant la integració amb plataformes ciutadanes per nodrir el sistema amb estadístiques, anàlisi de rutes, nombre d’activacions per a control de pas, punts conflictius …